Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis, maar de activiteiten die op school door de ouderraad en/ of leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk wel geld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld cadeautjes en traktaties bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, het Suikerfeest etc. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Afgelopen schooljaar was deze bijdrage gesteld op €25,- per kind. Gezinnen met 3 kinderen of meer €70,- per gezin. Daarnaast is er ook de bijdrage voor de schoolreizen die in schooljaar 2019-2020 jaar op €25,- per kind vastgesteld is. In schooljaar 2020-2021 gaan we beide bedragen weer in één keer innen. De hoogte van de ouderbijdrage en schoolreis wordt in de eerste MR vergadering van dit schooljaar vastgesteld.

Per jaar worden door het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld
Voor extra kosten kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Apeldoorn- Voorst. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159 of het online aanvraagformulier invullen.

In schooljaar 2019-202 gaan we op school een middag/avond organiseren waar ouders de aanvraag voor Leergeld direct kunnen doen. De vrijwillgers van stichting Leergeld zullen op deze dag aanwezig zijn. De datum wordt nog bekend gemaakt.