De medezeggensschapraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingsbestuur.

Een MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 6 keer per jaar en u bent van harte welkom bij deze vergaderingen.

De Mr op het Web bestaat in schooljaar 2024-2025 uit: Lidia Bouwmeester (voorzitter), Patricia Boersma(leerkracht), Marieke Houdel (leerkracht), dhr. Rass (ouder),  dhr.Rothengatter (ouder). en dhr. Costa(ouder).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen in ons openbaar primair onderwijs heeft dezelfde bevoegdheden voor zover het gaat om onderwerpen die alle scholen raken. De GMR bestaat uit betrokkenen van de verschillende openbare scholen.