Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit! We vinden het belangrijk en stellen het zeer op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Dat kan zijn door met uw kind samen te praten, werken en spelen. Ook kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad en helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder de groepen ondersteunen, enzovoort. Regelmatig zullen wij een beroep op u doen en zelf aanmelden stellen wij ook zeer op prijs.

Het belangrijkste contact dat u als ouder met de school heeft, is het rechtstreekse contact met de mentor van uw kind. U krijgt uitnodigingen voor en gesprekken met de mentor(en). In die gesprekken staan de vorderingen en bijzonderheden van uw kind centraal. Uiteraard is het zo, dat als er wat bijzonders is, u zonder meer een gesprek met de mentor kunt voeren. Ook de mentor zal u daartoe uitnodigen als dat nodig is.

Voorlichtingsavonden
Tijdens de eerste informatieavond voor ouders (start van het schooljaar) maakt u kennis met de wijze waarop uw kind les krijgt. De diverse lesmethodes passeren de revue en u kunt uw vragen, opmerkingen en suggesties aan de leerkracht kwijt.

Ouderavonden

Ieder schooljaar organiseren we minimaal 1 ouderavond om elkaar te ontmoeten. Deze ouderavond kan bijvoorbeeld over een actueel onderwerp gaan zoals sociale media of  we geven in de units lessen zoals de leerlingen krijgen om kennis te maken met onze wijze van lesgeven en onze methodes.

Contacten school- ouders

Voortgangsgesprek: In oktober  worden ouders en kind uitgenodigd voor een startgesprek en rond april/mei volgt nog een  voortgangsgesprek.

Rapportgesprek: In februari en juni/juli, voordat het rapport wordt meegegeven aan de ouders, is er een rapportgesprek. Leerlingen vanaf leerjaar 6 zijn ook bij dit gesprek aanwezig.

Leerjaar 8: op weg naar het Voortgezet Onderwijs

Voor de ouders van leerlingen van groep 8 wordt er in de maand september een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door de basis- en VO- scholen in Apeldoorn. De adviesgesprekken over de schoolkeuze VO vinden plaats in januari en februari.

Huisbezoeken
Wij vinden goede contacten met de ouders heel belangrijk. Daarom komt de leerkracht van de taalklas graag eens bij u thuis om met u te praten. Vooraf wordt een afspraak gemaakt voor een tijdstip dat voor u en voor de leerkracht het beste uitkomt.